Justyna Kowalczyk opowiada o swojej karierze i zdrowiu/ Justyna snakker etter sykdommen


Justyna Kowalczyk, karriere, World Cup langrenn, vintersport, helse
Justyna Kowalczyk (32 år ) ble intervjuet av Paul Wilkowiczowi of service «sport. Com» umiddelbart etter å ha forlatt sykehuset. Hun fortalte om  bekymringer om helse og  påfølgende starter
Polsk ski dronning fortalte  at hun ikke ble overrasket over sin  siste besvimelse  mer skremt vart hun over situasjon under OL i Torino i 2006, hvor han også mistet bevisstheten samme tid vant hun sin første olympiske medalje. Kowalczyk sier rådene hun   mottar fra ulike vinkler ikke vil påvirke henne.
Men livet uten ski og trening ser ikke ut til å være et godt alternativ for Kowalczyk, til tross for at hennes besvimelse skjedde jevnlig det siste året


Ju­sty­na Ko­wal­czyk (32 l.) udzie­li­ła wy­wia­du Paw­ło­wi Wil­ko­wi­czo­wi z ser­wi­su «sport.​pl» zaraz po wyj­ściu ze szpi­ta­la. Opo­wie­dzia­ła w nim o oba­wach o zdro­wie, ko­lej­nych star­tach i o prze­szło­ści

Pol­ska kró­lo­wa nart opo­wie­dzia­ła m.​in., że nie była za­sko­czo­na swoim ostat­nim omdle­niem. Bar­dziej prze­ra­zi­ła ją sy­tu­acja z igrzysk olim­pij­skich z Tu­ry­nu w 2006 roku, gdzie rów­nież stra­ci­ła przy­tom­ność. Wtedy, na tej samej im­pre­zie, zdo­by­ła swój pierw­szy medal IO. Ko­wal­czyk mówi też o ra­dach, jakie otrzy­mu­je z róż­nych stron. Nie za­mie­rza słu­chać eks­per­tów, któ­rzy ape­lu­ją, aby dała już sobie spo­kój z bie­ga­niem.


Dla pol­skiej bie­gacz­ki nar­ciar­stwo ko­ja­rzy się z pracą i pasją, na­to­miast nie z pie­niędz­mi i zwy­cię­stwa­mi. W gło­wie na­szej za­wod­nicz­ki po­ja­wia­ją się wciąż wąt­pli­wo­ści, czy po­win­na, czy nie za­koń­czyć spor­to­wą ka­rie­rę. Jed­nak życie bez nart i tre­nin­gów nie wy­da­je się być dla Ko­wal­czyk do­brym roz­wią­za­niem, mimo że omdle­nia zda­rza­ły się jej re­gu­lar­nie przez ostat­nie pół­to­ra roku.

Sześć dni po wyj­ściu ze szpi­ta­la Polka przy­go­to­wu­je się do ko­lej­ne­go star­tu w es­toń­skim Ote­pa­eae. Jed­no­cze­śnie wy­jazd ten ma być dla niej uciecz­ką od szumu me­dial­ne­go, który bar­dzo draż­ni pol­ską mul­ti­me­da­list­kę mi­strzostw świa­ta.

Ju­sty­na Ko­wal­czyk pla­nu­je start w mi­strzo­stwach świa­ta w Falun, które od­bę­dą się w lutym. Za­dzior­na, nie­ustę­pli­wa bie­gacz­ka nie skła­da broni i nie za­mie­rza koń­czyć chyba naj­waż­niej­sze­go etapu w swoim życiu.

http://sport.fakt.pl/sport-inne/justyna-kowalczyk-opowiada-o-swojej-karierze-i-zdrowiu,artykuly,

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: